ورود اعضاء ورود اعضاء نقشه سایت نقشه سایت
۱۳۹۵ سه شنبه ۳ اسفند
معاونت پژوهشی و برنامه ریزی اداره بررسی محتوای آموزشی معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی
صفحه اصلی
English
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصليمنو اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اسناد تحولي</span>اسناد تحولي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اسناد فرادستي</span>اسناد فرادستي
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
سند چشم انداز بيست ساله در افق 1404 هجري شمسي
نقشه جامع علمي كشور
برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
برنامه هاي وزارت آموزش و پرورش در سال 1395
ساير اسناد(سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي)
سند تحول بنيادين آموزش و پرورش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه درسي</span>برنامه درسي
برنامه درسي ملي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنماي برنامه درسي</span>راهنماي برنامه درسي
قرآن
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معارف اسلامي</span>معارف اسلامي
ابتدايي
متوسطه اول
متوسطه دوم
جغرافيا
روانشناسي
زيست شناسي
عربي
علوم اجتماعي
علوم تجربي
منطق
مطالعات اجتماعي
هنر
رايانه
تربيت بدني و آمادگي دفاعي
رياضي
زبان و ادبيات فارسي
شيمي
فلسفه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه ها و گزارش</span>برنامه ها و گزارش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">95-96</span>95-96
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه ها</span>برنامه ها
استقرار كارگروه ساماندهي مواد و رسانه هاي آموزشي و تربيتي
ارزشيابي برنامه هاي درسي و اعتباربخشي كتاب هاي درسي نظري و فني
برگزاري جشنواره توليد محتواي الكترونيكي (كاركنان)
برگزاري جشنواره توليد محتواي الكترونيكي (دانش آموزان)
اجراي جشنواره مرور استاني فيلم هاي رشد در مناطق استان
برگزاري نشست هاي تخصصي با محوريت برنامه درسي ملي و تغييرات نظام آموزشي در سطح مناطق استان
گزارش ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">94-95</span>94-95
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه ها</span>برنامه ها
جشنواره توليد مواد و رسانه هاي يادگيري
افزايش پوشش مجلات رشد
جشنواره استاني فيلم رشد
فيلم رشد براي رشد
كتاب آموزشي مناسب
كتاب راهنماي معلم
ارزشيابي برنامه درسي
اعتباربخشي كتاب هاي درسي در حال تاليف
جشنواره تحليل محتواي كتاب هاي درسي و مجلات رشد
نشست هاي تخصصي و كارگاه آموزشي با حضور مؤلفات و كارشناسان سازمان پژوهش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گزارش ها</span>گزارش ها
گزارش سه ماهه
گزارش شش ماهه
گزارش نه ماهه
گزارش يك ساله
Collapse بسته آموزشيبسته آموزشي
معرفي بسته آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كتاب درسي</span>كتاب درسي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانلود كتاب هاي درسي</span>دانلود كتاب هاي درسي
راهنماي استفاده از متن PDF كتابهاي درسي
كتاب هاي دوره آموزش ابتدايي
كتاب هاي دوره آموزش متوسطه اول
كتاب هاي دوره آموزش متوسطه دوم
كتاب هاي راهنماي تدريس
سامانه فروش كتاب هاي درسي
كتاب گويا و فيلم راهنماي معلم
اعلام نظر در خصوص كتاب هاي درسي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فيلم آموزشي</span>فيلم آموزشي
جشنواره بين المللي فيلم رشد
دانلود فيلم هاي رشد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح رشد براي رشد</span>طرح رشد براي رشد
معرفي طرح
هدف طرح
شناسنامه فيلم ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">عكس رشد</span>عكس رشد
جشنواره عكس رشد
دانلود عكس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رسانه هاي آموزشي</span>رسانه هاي آموزشي
جستجو در رسانه هاي آموزشي مناسب
آموزش مجازي كتاب هاي درسي
دانلود رسانه هاي آموزشي
كسب اعتبارنامه رسانه هاي آموزشي مناسب
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كتاب هاي كمك آموزشي</span>كتاب هاي كمك آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">جستجو در كتاب هاي آموزشي مناسب</span>جستجو در كتاب هاي آموزشي مناسب
پايگاه 1
پايگاه 2
كتابنامه رشد
كتابخانه آموزشگاهي
كسب اعتبارنامه كتاب آموزشي مناسب
جشنواره كتاب
دانشنامه رشد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">منابع اطلاعاتي مفيد</span>منابع اطلاعاتي مفيد
راهنماي جستجو در پايگاه هاي اطلاعاتي
جستجو در نشريات علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پايگاه هاي اطلاعاتي علمي</span>پايگاه هاي اطلاعاتي علمي
پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي
بانك اطلاعات نشريات كشور
پايگاه مجلات تخصصي نور
جستجو در پايگاه اطلاعاتي پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران
جستجو در پايگاه اطلاعاتي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مرجع دانش
جستجو در همايش هاي علمي داخلي
جستجو در همايش هاي علمي بين المللي
Sciencedirect
Sage Journals
Wiley online Library
Emerald
Collapse منو پايينمنو پايين
جستجوي كتاب آموزشي مناسب
جستجوي تجهيزات آموزشي مناسبتمامی حقوق این پایگاه متعلق به اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی می باشد.
ورود اعضاء
بستن
Powered by DorsaPortal